ENG

KVKK Bilgilendirme

PLATİN BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Platin Bilişim Anonim Şirketi (“Platin Bilişim”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Platin Bilişim KVKK Politikası Linkin’e tıklayaraka veya aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir: Bu kapsamda www.platinbilisim.com.tr adresli web sitemizde temin edilen “ad-soyad, e-mail adresi, IP Adresi, Log Kayıtları” gibi kişisel verileriniz şirketin meşru menfaatleri ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile hakkın tesisi ve korunması hukuki sebeplerine dayalı olarak 6698 sayılı kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasının “ç”, “e” ve “f” fıkralarındaki  hukuki sebepler kapsamında, 5651 sayılı kanunun kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi, tarafınıza sunulan hizmetin geliştirilmesi, güvenliğini sağlanması, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, operasyonel değerlendirmelerin araştırılması, İnternet Sitesi hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi, tarafınızla iletişim kurulması, internet kullanım faaliyetlerinizin kolaylaştırılması amaçları ile işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Platin Bilişim kişisel verilerinizi yukarıda sayılan “5651 sayılı kanunun kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi, tarafınıza sunulan hizmetin geliştirilmesi, güvenliğini sağlanması, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, operasyonel değerlendirmelerin araştırılması, İnternet Sitesi hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi, tarafınızla iletişim kurulması, internet kullanım faaliyetlerinizin kolaylaştırılması ve çerez politikamızda belirttiğimiz diğer amaçlar” ve bu amaçlardan herhangi birisinin gerçekleştirilebilmesi için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile verilerin temin edilme amaçlarına uygun olarak,  yurt içinde ve/veya yurt dışında ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) Kanunun 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.  

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Platin Bilişim kişisel verilerinizi; web sitemize giriş yapmanız, web sitemize üye olmanız veya iletişime geçmek amacıyla iletişim formunu doldurmanız suretiyle toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Platin Bilişim ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5. Maddesi kapsamında yukarıda hukuki sebebi belirtilen kanuni istisnalar kapsamında işlenecek ve muhafaza edilecektir. Bu kapsamda kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak Platin Bilişim İlgili Kişiler ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak Platin Bilişim'e başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Platin Bilişim ‘e iletmeniz durumunda Platin Bilişim  talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Platin Bilişim Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı,

 

PLATİN BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ  WEB SİTESİ MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Platin Bilişim Anonim Şirketi (“Platin Bilişim”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Platin Bilişim KVKK Politikası Linkin’e tıklayaraka veya aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir.Bu kapsamda www.platinbilisim.com.tr adresli web sitemizde temin edilen “ad-soyad, e-mail” adresi gibi kişisel verileriniz Platin Bilişim tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amacı kapsamında aşağıdaki amaçlarla ( ‘Amaç’ ) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Platin Bilişim tarafından işlenebilecektir:

 • Ürün ve hizmetlerin pazarlama ve satış süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Talep ve şikayetkerin değerlendirilmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlaması ve icrası, 
 • Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası
 • Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve icrası, 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Toplanan kişisel verileriniz; Platin Bilişim tarafından Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişi veya kuruluşlara Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Platin Bilişim kişisel verilerinizi; web sitemize giriş yapmanız veya iletişime geçmek amacıyla iletişim formunu doldurmanız suretiyle toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Platin Bilişim ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda Platin Bilişim’in meşru menfaati ve sözleşmenin kurulması, ifası ile ilgili olma hukuki sebeplerine dayalı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5. Maddesi kapsamında yukarıda hukuki sebebi belirtilen kanuni istisnalar kapsamında işlenecek ve muhafaza edilecektir. Bu kapsamda kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak Platin Bilişim İlgili Kişiler ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak Platin Bilişim'e başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Platin Bilişim ‘e iletmeniz durumunda Platin Bilişim talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Platin Bilişim Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, 

 

PLATİN BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Platin Bilişim Anonim Şirketi (“Platin Bilişim”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Platin Bilişim KVKK Politikası Linkin’e tıklayaraka veya aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir.

Bu kapsamda sizin tarafınızdan sağlanan tüm bilgi ve belgelerle, sizlerin sözlü beyanları sonucunda, tarafınızca gönderilen e-posta, müşteri memnuniyet anketi, eğitim katılım formu, toplantı/çalışma tutanakları, eğitim/hizmet değerlendirme anketleri, tarafınızca elektronik ortam vasıtasıyla gönderilen şartname, teklif, Özgeçmiş, çalıştığınız kurumdan gelen e-posta aracılığıyla veya telekonferans görüşmelerimiz esnasında sözlü olarak belirtmeniz yoluyla ayrıca çalışma ofislerimizde yeralan kameralar, fiziki veya elektronik olarak düzenlenen etkinlikler aracılığıyla temin edilen “Ad, soyad, doğum tarihi, imza, Telefon numarası,e-posta, adres, Çalışılan kurum/kuruluş, unvan, görev/pozisyon, fotoğraf, video kaydı, ses kaydı, Anket yanıtları, IP, internet erişim iz (log) kayıtları, Kamera kayıtları, (Platin Bilişim ofislerini ziyaret etmeniz halinde) gibi kişisel verileriniz Platin Bilişim tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amacı kapsamında aşağıdaki amaçlarla ( ‘Amaç’ ) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Platin Bilişim tarafından işlenebilecektir:

 • Ürün ve hizmetlerin pazarlama ve satış süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Pazarlama ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlaması ve icrası, 
 • Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası
 • Satış sonrası Ürün ve Hizmet destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve icrası, 
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Mevzuat çerçevesinde verilmesi gereken beyannamelerin verilebilmesi
 • Ürün ve hizmet süreclerinde finans ve muhasebe işlerinin mevzuata uygun yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Toplanan kişisel verileriniz; Platin Bilişim tarafından Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda, tedarikçilerimize, iş ortaklarıyla, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişi veya kuruluşlara Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Platin Bilişim kişisel verilerinizi; sizin tarafınızdan sağlanan tüm bilgi ve belgelerle, sizlerin sözlü beyanları sonucunda, tarafınızca gönderilen e-posta, müşteri memnuniyet anketi, eğitim katılım formu, toplantı/çalışma tutanakları, eğitim/hizmet değerlendirme anketleri, tarafınızca elektronik ortam vasıtasıyla gönderilen şartname, teklif, Özgeçmiş, çalıştığınız kurumdan gelen e-posta aracılığıyla veya telekonferans görüşmelerimiz esnasında sözlü olarak belirtmeniz yoluyla ayrıca çalışma ofislerimizde yeralan kameralar aracılığıyla kısmen veya tamamen otomatik yollarla veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Platin Bilişim ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda Platin Bilişim’in meşru menfaati ve sözleşmenin kurulması, ifası ile ilgili olma hukuki sebeplerine dayalı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5. Maddesi kapsamında yukarıda hukuki sebebi belirtilen kanuni istisnalar kapsamında işlenecek ve muhafaza edilecektir. Bu kapsamda kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak Platin Bilişim İlgili Kişiler ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak Platin Bilişim ‘e başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Platin Bilişim ‘e iletmeniz durumunda Platin Bilişim talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Platin Bilişim Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı,